Čína - Sichuan / Yunnan / Guangxi / Guizhou / Chongqing